My Honey (FF03)
2000.00 บาท
ช่อดอกลิลลี่ และดอกกุหลาบสีขาวแสดงออกถึงความรักที่บริสุทธิ์ ความรักแบบอ่อนหวาน จริงใจ และเทิดทูน เหมาะกับการให้คนรักเพื่อบอกว่ารักนี้ไม่ต้องการครอบครอง และฉันจะทนุถนอมเธอตลอดไปคะ