Naomi (FF47)
2500.00 บาท
ช่อดอกไม้ที่แสดงถึงความห่วงใย ดูแลเอาใจใส่ คนรักอย่างสุดซึ้ง เหมาะแก่การให้ในโอกาสแสดงความยินดี วันปีใหม่ วันเกิด และมั่นใจว่าผู้รับจะต้องเบิกบานใจไปทั้งวันแน่นอนคะ 🙂