Cupid (FF99)
1200.00 บาท
ช่อดอกกุหลาบสีแดงที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ซึ่งแสดงออกถึงความรักอย่างจริงใจ มอบให้คนรักในวาเลนไทน์ได้เลย และรับรองได้ว่าผู้รับจะต้องรู้สึกถึงความปราถนาดีกจากผู้ส่งอย่างแน่นอน 🙂